บริบทชุมชน

บริบทชุมชน

สภาพทางสังคม – ประชากร
ตำบลทมนางามนแบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน
v บ้านทมนางาม            หมู่ที่    1
v บ้านทมป่าข่า              หมู่ที่    2
v บ้านทมป่าข่า              หมู่ที่    3
v บ้านทมนาดี               หมู่ที่    4
v บ้านหาดสถาพร          หมู่ที่    5
v บ้านห้วยหมากล่ำ        หมู่ที่    6
v บ้านค้อน้อย               หมู่ที่    7
v บ้านหนองไผ่ล้อม        หมู่ที่    8
v บ้านทมนางาม           หมู่ที่    9
v บ้านทมนาดี              หมู่ที่    10


การปกครองท้องที่
แบ่งออกเป็น 10  หมู่บ้าน และมีหน่วยบริหารการปกครองท้องถิ่นประชากร รวมทั้งสิ้น  7,075 คน เป็นชาย 3,587 คน หญิง 3,488 คน  
มี 1,747  ครัวเรือน

ตารางแสดงจำนวนประชากร และครัวเรือนในตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
ประชากร
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านทมนางาม
239
402
407
809
2
บ้านทมป่าข่า
202
405
393
798
3
บ้านทมป่าข่า
243
543
551
1,094
4
บ้านทมนาดี
153
343
272
615
5
บ้านหาดสถาพร
259
494
479
973
6
บ้านห้วยหมากหล่ำ
67
126
132
258
7
บ้านค้อน้อย
91
128
182
364
8
บ้านหนองไผ่ล้อม
189
385
383
768
9
บ้านทมนางาม
183
368
369
737
10
บ้านทมนาดี
159
413
367
780
รวม
1,786
3,661
3,535
7,196

3. สภาพทางเศรษฐกิจ
              3.1 การประกอบอาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลทมนางามประกอบอาชีพการเกษตรและมีการปลูกพืชไร่มากที่สุด (1,655 ครัวเรือนรองลงมาคือ อาชีพทำนา (876 ครัวเรือนอาชีพรับจ้าง (384 ครัวเรือน) และอาชีพเลี้ยงสัตว์ ดังตาราง
   ตารางแสดงจำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพในตำบลทมนางาม จำแนกตามหมู่บ้าน
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
อาชีพ
ทำไร่
ทำนา
เลี้ยงสัตว์
รับจ้าง
1
ทมนางาม
166
138
ไม่มีข้อมูล
20
2
ทมป่าข่า
339
120
101
65
3
ทมป่าข่า
430
214
ไม่มีข้อมูล
19
4
ทมนาดี
175
89
ไม่มีข้อมูล
20
5
หาดสถาพร
85
6
ไม่มีข้อมูล
98
6
ห้วยหมากหล่ำ
ไม่มีข้อมูล
3
13
40
7
ค้อน้อย
34
28
ไม่มีข้อมูล
25
8
หนองไผ่ล้อม
162
70
ไม่มีข้อมูล
40
9
ทมนางาม
155
130
ไม่มีข้อมูล
22
10
ทมนาดี
179
68
5
35
รวม
1,655
876
119
384
           
               3.2 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน
                              รายได้จากการประกอบอาชีพของตำบลทมนางาม ดังนี้
                                 - รายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ                                223,582.32  บาท/ปี
                                 - รายได้จากการทำการเกษตรต่อครัวเรือน         140,653.44  บาท/ปี
                                 - รายได้จากการเลี้ยงสัตว์ต่อครัวเรือน              12,167.19    บาท/ปี
                                 - รายได้อื่นๆ                                                   52,928.88   บาท/ปี            
               3.3 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
     -  โรงสี                                       จำนวน    12     แห่ง
     -   ปั๊มน้ำมัน                                 จำนวน    11      แห่ง
     -  ร้านขายของชำ                        จำนวน    57      แห่ง
     -  ร้านขายอาหาร                         จำนวน    37      แห่ง

    4. แหล่งวิทยาการชุมชน และทุนด้านงบประมาณที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการจัดการศึกษา
          4.1 ประเภทบุคคล
               4.1.1 วิทยากรชุมชนประเภทเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                     ชื่อ นายประเสริฐ   ศรีทาพุฒ
                      ที่อยู่ หมู่  2   บ้านทมป่าข่า ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
               4.1.2 วิทยากรประเภทการสานผลิตภัณฑ์จากเส้นกก
                      ชื่อ นางรัดดาวรรณ     อุดมพันธ์
                      ที่อยู่ หมู่ 3  บ้านทมป่าข่า ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
               4.1.3 วิทยากรประเภทการประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหมและใยบัว
                    ชื่อ นางเพชร  ชะชิกุล
                    ที่อยู่ หมู่ 8  บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
        4.2 ประเภทสถานที่และองค์กร
               4.2.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทมป่าข่า  
               4.2.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทมนางาม
               4.2.3 วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม
               4.2.3 วัดบัวระพา
               4.2.4 วัดศรีชมพู
               4.2.5 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม
               4.2.6 โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า
        4.3 ประเภททรัพยากรธรรมชาติ
               4.3.1 อ่างเก็บน้ำห้วยทราย
               4.3.2 ห้วยอีจ้อ

5. ปัญหาและความต้องการทางการศึกษาของประชาชนที่จำแนกตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย
        ความต้องการทางการศึกษาของประชาชนที่จำแนกตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมายมีความต้องการด้านการศึกษาที่หลากหลาย ทำให้การจัดการศึกษาไม่เป็นตามความต้องการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น