วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์

วันที่ 30-31 กรกฏาคม 2563 กศน.ตำบลทมนางาม จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์ จำนวน 12 ชั่วโมง  ณ กศน.ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าอบรมจำนวน 15 คนวันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563

โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การสร้างการรับรู้ยาเสพติดในชุมขน

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลทมนางาม จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การสร้างการรับรู้ยาเสพติดในชุมขน ณ บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ 8 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานีวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563

โครงการการจัดการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

วันที่ 11 มิถุนายน  2563 กศน.ตำบลทมนางาม จัดการศึุกษาต่อเนื่องโครงการการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมการพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดการขยะ (เตาถ่านชีวมวล) ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาหนองกุงศรี หมู่ 4 จำนวนผู้เรียน 15 คนวันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพ) หลักสูตรการทอผ้าคลุมไหล่

วันที่ 2-9 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลทมนางาม จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทอผ้าคลุมไหล่ จำนวน 40 ชั่วโมง  ณ บ้านทมนางาม หมู่ 1 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี


โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำพิซซ่าโฮมเมด

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลทมนางาม จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำพิซซ่าโฮมเมด จำนวน 5 ชั่วโมง  ณ บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ 8 และบ้านทมนาดี หมู่ 10 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี  กลุ่มเป็าหมายประชาชนทั่วไป หมู่บ้านละ 10 คน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายนักอ่าน คนพันธุ์ LR

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลทมนางาน จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายนักอ่าน คนพันธ์ุ LR  จำนวน 10 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน ณ กศน.ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี