วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563

โครงการการจัดการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

วันที่ 11 มิถุนายน  2563 กศน.ตำบลทมนางาม จัดการศึุกษาต่อเนื่องโครงการการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมการพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดการขยะ (เตาถ่านชีวมวล) ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาหนองกุงศรี หมู่ 4 จำนวนผู้เรียน 15 คนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น